Obtenir document mitjançant codi segur de verificació (CSV)